Dodacie a platobné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

1. Kupujúci má možnosť výberu spôsobu dodania, pričom si vyberá z možností ponúknutých mu pri vypĺňaní objednávky. V prípade dodania Tovaru treťou stranou (Slovenská pošta) je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za dopravu, ak Stránky neuvádzajú inak. Aktuálne ceny za dopravu sú uvedená na Stránkach a Kupujúci sa s nimi oboznámi počas realizácie objednávky.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

3. Tovar bude zo strany Predávajúceho expedovaný Kupujúcemu, ak Stránka pri realizácii objednávky neuvádza inak, obvykle do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky a v prípade platby vopred, od uhradenia Kúpnej ceny a prípadných Nákladov. Samotné dodanie Tovaru závisí od kuriérskej alebo poštovej služby. Zvyčajne je Tovar dodávaný do 4 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Tovar je predávajúci povinný dodať najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak sa s Kupujúcim nedohodli pri potvrdzovaní objednávky inak. Ak Predávajúci predmetnú lehotu nedodrží má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho, prevzatím Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až uhradením Kúpnej ceny.

5. O termíne dodania bude Predávajúci informovať Kupujúceho buď emailom, telefonicky alebo SMS notifikáciou. Ak Kupujúci Tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho, všetky náklady s tým spojené, hradí Kupujúci.

6. Po prevzatí Tovaru má Kupujúci povinnosť zásielku a Tovar skontrolovať a prípadne poškodenie obalu alebo Tovaru ihneď (do 24 hodín) oznámiť Predávajúcemu. V prípade viditeľného poškodenia obalu zásielky, Kupujúci má právo zásielku neprevziať, o čom je povinný s kuriérom spísať záznam a informovať o tejto udalosti bezodkladne aj Predávajúceho.

7. Kupujúci vykonáva platbu v mene EURO, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak. Kupujúci si môže vybrať s viacerých možností úhrady, vždy podľa toho ako uvádza Stránka a možnosti pri realizácii objednávky.

8. Kupujúci je povinný vykonať platbu do štyroch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, inak kúpna zmluva automaticky zaniká okrem prípadov, kde Kupujúci vyberie možnosť platby na dobierku. Pri spôsobe platby „na dobierku“, vykoná Kupujúci platbu pri prevzatí Tovaru, inak mu Tovar nebude odovzdaný.

9. Daňový doklad bude Kupujúcemu doručený zároveň s Tovarom.