Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vydané 30.03.2016 so sídlom Studené 651, 900 46 Most pri Bratislave IČO: 50096338, Živnostenský register Okresného úradu Senec, č.reg.: 140-20094 (ďalej lne „VOP“)

Aktualizované 24.05.2018 so sídlom Fraňa Krála 24, 811 05  Bratilsava IČO: 43354840, DIČ: 1073519568, Číslo živnostenského registra: 110-163753

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.ghostzip.sk  (ďalej ako „internetový obchod“ ) medzi kupujúcim a predávajúcim. V týchto Všeobecných obchodných podmienkach výslovne neupravené právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.1. Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, za účelom nákupu Tovaru, spracovanú systémom na Stránkach.

1.2. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorý je umiestnený na doméne www.ghostzip.sk.

Peter Hladík – PENDO, Fraňa Krála 24, 811 05  Bratilsava IČO: 43354840, DIČ: 1073519568, Číslo živnostenského registra: 110-163753

1.3. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ghostzip.sk je Peter Hladík – PENDO, Fraňa Krála 24, 811 05  Bratilsava IČO: 43354840, DIČ: 1073519568, Číslo živnostenského registra: 110-163753

Všeobecná emailová adresa: obchod@ghostzip.sk
Emailová adresa na reklamácie: obchod@ghostzip.sk
Emailová adresa na využitie práva na odstúpenie od zmluvy: obchod@ghostzip.sk

1.4. Tovarom sú ponúkané produkty prostredníctvom internetového obchode www.ghostzip.sk.

1.5. Kúpna cena je cena, ktorú musí uhradiť Kupujúci za Tovar.

1.6. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku tovaru z online shopu www.ghostzip.sk  (ďalej ako „kupujúci“ alebo „vy“).

1.7. Stránky sú funkcionalita a obsah prístupný na doméne www.ghostzip.sk.

1.8. Náklady sú súčet nákladov, ktoré okrem Kúpnej ceny musí Kupujúci uhradiť Predávajúcemu, najmä náklady na dopravu a balné. O všetkých prípadných nákladoch a ich výške je Kupujúci informovaný pred dokončením objednávky a jej odoslaním.

1.9. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, sídliaci na adrese Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese obchod@ghostzip.sk alebo tel.čísle: 0904 512 419

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

2.1. Kupujúci vykonáva objednávky prostredníctvom Stránok, podľa pokynov a postupov tam uvedených.

2.2. Kupujúci je povinný úplne vyplniť všetky povinné polia, inak objednávka nebude systémom zaregistrovaná. Kupujúci zodpovedá za zvýšené náklady a škody, ktoré vzniknú Predávajúcemu v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä adresy na doručovanie.

Osobné údaje, ktoré evidujeme pri objednávaní sú:

Meno a Priezvisko

Adresa odberateľa

Adresa pre doručenie

Emailová adresa

Telefónne číslo

Osobné údaje sú využívané na uzatvorenie zmluvy o kúpe na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.ghostzip.sk  (ďalej ako „internetový obchod“ ) medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.3. Všetky  objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné, ak tieto VOP neuvádzajú inak.

2.4. Objednávka sa stáva záväznou kúpnou zmluvou až jej potvrdením zo strany Predávajúceho formou potvrdzovacieho emailu zaslaného na emailový kontakt uvedený Kupujúcim.

2.5. V prípade, že Kupujúcemu bude e-mailom oznámené, že objednávka zatiaľ nie je potvrdená a Tovar nie je aktuálne k dispozícii, prípadne aj s uvedením dokedy bude potvrdené, či Tovar je možné zabezpečiť, má Kupujúci právo objednávku stornovať, a to do 24 hodín od odoslania takéhoto oznámenia, a to e-mailom na adresu obchod@ghostzip.sk. Momentom stornovania, prestáva by objednávka záväzná. V prípade stornovania objednávky, ak Kupujúci už Tovar uhradil, Predávajúci sa zaväzuje celú uhradenú sumu Kupujúcemu vrátiť do 7 pracovných dní od stornovania objednávky.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. Kupujúci má možnosť výberu spôsobu dodania, pričom si vyberá z možností ponúknutých mu pri vypĺňaní objednávky. V prípade dodania Tovaru treťou stranou (Slovenská pošta)  je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za dopravu, ak Stránky neuvádzajú inak. Aktuálne ceny za dopravu sú uvedená na Stránkach a Kupujúci sa s nimi oboznámi počas realizácie objednávky.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

3.3. Tovar bude zo strany Predávajúceho expedovaný Kupujúcemu, ak Stránky pri realizácii objednávky neuvádzajú inak, obvykle do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky a v prípade platby vopred, od uhradenia Kúpnej ceny a prípadných Nákladov. Samotné dodanie Tovaru závisí od kuriérskej alebo poštovej služby. Zvyčajne je Tovar dodávaný do 4 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Tovar je predávajúci povinný dodať najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak sa s Kupujúcim nedohodli pri potvrdzovaní objednávky inak. Ak Predávajúci predmetnú lehotu nedodrží má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.4. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho, prevzatím Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až uhradením Kúpnej ceny.

3.5. O termíne dodania bude Predávajúci informovať Kupujúceho buď emailom, telefonicky alebo SMS notifikáciou. Ak Kupujúci Tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho, všetky náklady s tým spojené, hradí Kupujúci.

3.6. Po prevzatí Tovaru má Kupujúci povinnosť zásielku a Tovar skontrolovať a prípadne poškodenie obalu alebo Tovaru ihneď (do 24 hodín) oznámiť Predávajúcemu. V prípade viditeľného poškodenia obalu zásielky, Kupujúci má právo zásielku neprevziať, o čom je povinný s kuriérom spísať záznam a informovať o tejto udalosti bezodkladne aj Predávajúceho.

3.7. Kupujúci vykonáva platbu v mene EURO, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak. Kupujúci si môže vybrať s viacerých možností úhrady, vždy podľa toho ako uvádza Stránka a možnosti pri realizácii objednávky.

3.8. Kupujúci je povinný vykonať platbu do štyroch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, inak kúpna zmluva automaticky zaniká okrem prípadov, kde Kupujúci vyberie možnosť platby na dobierku. Pri spôsobe platby „na dobierku“, vykoná Kupujúci platbu pri prevzatí Tovaru, inak mu Tovar nebude odovzdaný.

3.9. Daňový doklad bude Kupujúcemu doručený zároveň s Tovarom.

4. Odstúpenie od zmluvy – právo týkajúce sa len Spotrebiteľov, poučenie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

 1. Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

4.2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla Predávajúceho, uvedenej vyššie a na Stránkach, e-mailom na adrese obchod@ghostzip.sk, prostredníctvom aplikácie na Stránkach alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok a ktorý sa nachádza aj na Stránkach. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia, ktorý tvorí a je  prílohou týchto VOP, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky alebo faktúry, presnú špecifikáciu Tovaru a číslo účtu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Odporúčame Tovar poistiť, zaslať doporučene.

4.3. Vrátený Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať Tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru, nemá však právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu (Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak Tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru. O sumu zníženia hodnoty Tovaru bude ponížená suma, ktorú je povinný vrátiť Predávajúci. Poškodenie obalu a Tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní Tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

4.4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

4.5. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

4.6. V súlade so zákonom nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho;
 2. Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 3. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 4. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

5. Reklamačný poriadok

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto článku, prípadne v záručnom liste k Tovaru.

5.2. Predávajúci poskytuje záruku k Tovaru 24 mesiacov od prevzatia Tovaru, pokiaľ záručný list neuvádza dlhšiu lehotu. V prípade Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, je záruka len v trvaní podľa vystaveného záručného listu.

5.3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nároky z vád vo vzťahu k Tovaru, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

5.4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru ihneď pri prevzatí Tovaru a najneskôr do 24 hod. od prevzatia Tovaru zistené vady Tovaru ich nahlásiť u Predávajúceho, inak znáša dôkazné bremeno, že vady boli na Tovare v čase prevzatia. Kupujúci je povinný reklamovať vady Tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu potom čo ich zistí. Kupujúci je povinný vytknúť vady najneskôr do skončenia záručnej doby.

5.5. Kupujúci uplatní reklamáciu tak, že zistené vady Tovaru bezodkladne oznámi na e-mail: obchod@ghostzip.sk a zároveň Tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe (daňový doklad/faktúra), záručným listom, zašle do sídla Predávajúceho, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci je povinný pri oznamovaní vady uviesť aspoň: svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), bytom/sídlo, tel. kontakt, presne označiť druh a rozsah vád Tovaru, uviesť číslo faktúry.

5.6. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom v ktorom:

 1. bude e-mailom vada Predávajúcemu oznámená, a zároveň
 2. bude vadný Tovar doručený Predávajúcemu.

Predávajúci po obdržaní Tovaru bude Kupujúceho o danom bezodkladne informovať.

5.7. Predávajúci prednostne rieši odstraňovanie vád Tovaru v procese reklamácie výmenou Tovaru. V prípade, že Predávajúci už nebudeme mať identický Tovar na výmenu, vyrieši reklamáciu opravou a ak oprava Tovaru nebude možná, Predávajúci ponúkne Kupujúcemu na výmenu obdobný Tovar; pokiaľ Kupujúci nemá záujem o ponúknutý podobný Tovar, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie Kúpnej ceny alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny, podľa jeho rozhodnutia.

5.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na vybavenie reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie ak Predávajúci reklamáciu nevybavil má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou, prednostne e-mailom, alebo doporučeným listom a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol.

5.9. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.10. Kupujúci nemá právo uplatniť nároky z vád Tovaru alebo zo záruky vo vzťahu ku vadám, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

5.11. Nárok na uplatnenie nárokov zo záruky u Predávajúceho Kupujúcemu zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
 2. uplynutím záručnej doby Tovaru,
 3. mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 4. používaním Tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 6. poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 7. poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

5.12. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku, resp. jeho častí teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

5.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov (v poradí ako sú uvádzané):

 1. výmenou Tovaru,
 2. odovzdaním opraveného Tovaru,
 3. ponúknutím obdobného Tovaru,
 4. vrátením kúpnej ceny Tovaru, alebo
 5. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
 6. v súlade s podmienkami v tomto článku VOP a v prípade neodôvodnenej reklamácie
 7. odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

5.14. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu vybavovania reklamácie.

5.15. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený Tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru, ale iba na nový Tovar.

5.16. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

5.17. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

5.18. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

5.19. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady Tovaru prostredníctvom súdu.   

5.20. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

6. Sankcie za nezaplatenie a neprevzatie objednávky

6.1. V prípade, že Kupujúci Tovar riadne neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody najmä vo výške skutočných nákladov na dopravu, obalové materiály, zvýšené náklady na opakované doručenie Tovaru. Predávajúci má tiež nárok na uhradenie manipulačného poplatku vo výške 10 €.

7. Osobné údaje a ich ochrana

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

7.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje.

7.4. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

7.5. Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti, avšak ktoré slúžia výlučne na plnenie kupnej zmluvy.

7.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.7. Predávajúci vyhlasuje, že bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), email, telefónne číslo.

V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

7.8. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim Predávajúcemu.

7.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že Predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných podmienok,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný Tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ,  číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 5. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

7.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, Tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

7.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa Zákonu o ochrane osobných údajov,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa Zákonu o ochrane osobných údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, alebo zákona, Predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákonu o ochrane osobných údajov, alebo iného platného právneho predpisu EÚ.

7.12.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

7.13.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.14.  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

7.15.  Ak Kupujúci uplatní svoje právo podľa tohto článku alebo zák. č. 122/2013 Z.z. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zák. č. 122/2013 Z.z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

7.16.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.17.  Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa tohto čl. týchto VOP, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa Zákonu o ochrane osobných údajov a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

7.18.  Obmedzenie práv Kupujúceho podľa Zákona o ochrane osobných údajov, Predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

7.19.  Predávajúci oznamuje týmto Kupujúcemu, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta Most pri Bratislave – Bratislavská 49/95, 900 46 Most pri Bratislave

Československá Obchodná Banka a.s. – ČSOB

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky Kupujúcim.

10.2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo  iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na stránkach www.ghostzip.sk.

Príloha č.1: Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)