Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto článku, prípadne v záručnom liste k Tovaru.

2. Predávajúci poskytuje záruku k Tovaru 24 mesiacov od prevzatia Tovaru, pokiaľ záručný list neuvádza dlhšiu lehotu. V prípade  Kupujúceho nespotrebiteľa, je záruka len v trvaní podľa vystaveného záručného listu.

3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nároky z vád vo vzťahu k Tovaru, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru ihneď pri prevzatí Tovaru a najneskôr do 24 hod. od prevzatia Tovaru zistené vady Tovaru ich nahlásiť u Predávajúceho, inak znáša dôkazné bremeno, že vady boli na Tovare v čase prevzatia. Kupujúci je povinný reklamovať vady Tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu potom čo ich zistí. Kupujúci je povinný vytknúť vady najneskôr do skončenia záručnej doby.

5. Kupujúci uplatní reklamáciu tak, že zistené vady Tovaru bezodkladne oznámi na e-mail: obchod@ghostzip.sk a zároveň Tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe (daňový doklad/faktúra), záručným listom, zašle do sídla Predávajúceho, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci je povinný pri oznamovaní vady uviesť aspoň: svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), bytom/sídlo, tel. kontakt, presne označiť druh a rozsah vád Tovaru, uviesť číslo faktúry.

6. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom v ktorom: a) bude e-mailom vada Predávajúcemu oznámená a zároveň b) bude vadný Tovar doručený Predávajúcemu. Predávajúci po obdržaní Tovaru bude Kupujúceho o danom bezodkladne informovať.

7. Predávajúci prednostne rieši odstraňovanie vád Tovaru v procese reklamácie výmenou Tovaru. V prípade, že Predávajúci už nebudeme mať identický Tovar na výmenu, vyrieši reklamáciu opravou a ak oprava Tovaru nebude možná, Predávajúci ponúkne Kupujúcemu na výmenu obdobný Tovar; pokiaľ Kupujúci nemá záujem o ponúknutý podobný Tovar, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie Kúpnej ceny alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny, podľa jeho rozhodnutia.

8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na vybavenie reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie ak Predávajúci reklamáciu nevybavil má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou, prednostne e-mailom, alebo doporučeným listom a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol.

9. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Kupujúci nemá právo uplatniť nároky z vád Tovaru alebo zo záruky vo vzťahu ku vadám, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11. Nárok na uplatnenie nárokov zo záruky u Predávajúceho Kupujúcemu zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
 2. uplynutím záručnej doby Tovaru,
 3. mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 4. používaním Tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 6. poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 7. poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

12. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku, resp. jeho častí teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov (v poradí ako sú uvádzané):

 1. výmenou Tovaru,
 2. odovzdaním opraveného Tovaru,
 3. ponúknutím obdobného Tovaru,
 4. vrátením kúpnej ceny Tovaru, alebo
 5. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,

v súlade s podmienkami v tomto článku OP a v prípade neodôvodnenej reklamácie

 1. odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

14. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu vybavovania reklamácie.

15. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený Tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru, ale iba na nový Tovar.

16. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

17. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

18. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

19. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady Tovaru prostredníctvom súdu.   

20. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.